“Espais Feministes de Tortosa” el concurs de fotografia de Movem Tortosa pel 8M – CONSULTA DE BASES LEGALS

Movem Tortosa es suma als actes de commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, reiterant el seu compromís per una societat més igualitària, justa i diversa.

En aquesta ocasió la formació progressista ha optat per transmetre el missatge feminista a través de les xarxes socials, amb un concurs dirigit als tortosins i tortosines on justament es premiarà la imatge que millor representi aquest esperit reivindicatiu feminista.

Concretament, s’ha de decorar qualsevol espai, (balcó, finestra, terrassa, pati, jardí, aparador, habitació, etc) amb reivindicacions feministes i compartir una fotografia d’aquest espai a les xarxes socials amb el hashtag #EspaisFeministesTortosa, seguint i etiquetant Movem Tortosa.

Les fotografies es poden pujar a xarxes socials fins el 28 de març, tot i que també es preveu la participació de persones sense accés a xarxes socials, que podran enviar la seua fotografia per WhatsApp al mòbil de Movem Tortosa 640.205.289.

Un cop finalitzat el període es reuniran les membres del jurat, dones expertes en feminisme de diversos àmbits culturals de la ciutat de Tortosa, i d’entre totes les fotografies presentades al concurs, és seleccionaran les fotografies que transmetin el millor missatge feminista, sense valorar-ne la qualitat tècnica. L’1 d’abril es farà públic el veredicte i l’entrega dels obsequis a les fotografies seleccionades com a guanyadores.

La persona que millor hagi transmès amb la seua fotografia el missatge reivindicatiu feminista, serà premiada amb un sopar per a dues persones al Restaurant La Torreta de Remolins. La segona fotografia serà premiada amb un lot de llibres escrits per dones i de caire feminista, de la llibreria “La Irreal”.

Les bases legals del concurs es faran públiques i es podran consultar a la pàgina web de Movem Tortosa.


Tortosa, 8 de març de 2022

BASES LEGALS
#EspaisFeministesTortosa

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS.
@MovemTortosa dura a terme un concurs dirigit a la població de Tortosa per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Tota persona amb un perfil real i no dirigit a participar en sortejos, podrà participar tantes vegades com vulgui, aportant les seves idees originals i que reivindiquin la igualtat de dones i homes, com també de la figura de la dona treballadora.

2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ.
El CONCURS es durà a terme dins de l’Estat Espanyol, per a la població que sigui usuària de xarxes socials (Instagram, Facebook…) o en el cas de que no tinguin accés a aquestes plataformes podran participar via WhatsApp i hauran d’acceptar les presents bases legals mitjançant participació en el mateix i compleixin els requisits descrits en aquestes bases.

3. ÀMBIT TEMPORAL.
El període de participació començarà el dia 8 de març de 2022 i finalitzarà el dia 28 de març de 2022 amb l’elecció de la persona guanyadora entre les participants que hagi rebut més “LIKES” i també la que transmeti el millor missatge reivindicatiu feminista.

4. CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ.
La PARTICIPACIÓ es durà a terme sota la modalitat de “PARTICIPACIÓ gratuïta”, és a dir, la participació no implicarà cap despesa per a les persones participants.

5. COMUNICACIÓ DE L’ACTIVITAT.
La present activitat es comunicarà durant el període en què es trobi actiu a través de les diverses xarxes social (Instagram, Facebook…) organitzadores.

6. REQUISITS, PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DE LA PARTICIPACIÓ.
Per participar, les persones interessades hauran de:
6.1. Decorar, vestir el seu balcó, finestra, terrassa, pati, jardí, tendal, parc, aparador o qualsevol altre lloc amb reivindicacions feministes.
6.2. Fer una fotografia d’aquest espai decorat de manera reivindicativa i compartir-la a les xarxes socials amb el hashtag #EspaisFeministesTortosa.
6.3. Ser seguidora de comptes d’Instagram, Facebook: @MovemTortosa i seguir sent-ho fins al menys la data d’elecció de la persona guanyadora. Seran “seguidores” aquelles persones que tinguin pressionada la casella “Seguir” de cada un dels comptes esmentats.
6.4. Les persones que no disposin d’accés a les xarxes socials, podran enviar les seves fotografies per WhatsApp al telèfon mòbil de Movem Tortosa, 640.205.289.
6.5. Les dades personals de la persona guanyadora, han de ser facilitats als organitzadors abans del 28 de març de 2022, mitjançant els canals facilitats. Un cop passada aquesta data, aquestes dades no podran ser modificades.
6.6. La participació, així com la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants no poden vulnerar en cap cas les Regles comunitàries de les xarxes socials (Instagram i Facebook) ni les Condicions d’ús.
6.7. Durant tot el mes d’abril les fotografies participants del concurs estaran exposades a la Seu de Movem Tortosa, al Carrer Sant Blai, 18 baixos.

7. PREMI
La persona guanyadora, serà premiada amb un sopar per a dues persones al Restaurant La Torreta de Remolins i la segona fotografia serà premiada amb un lot e llibres escrits per dones i de caire feminista, de la “La Irreal”.

8. COMUNICACIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES

Un cop finalitzat el període es reuniran les membres del jurat (dones expertes en feminisme de diversos àmbits culturals de la ciutat de Tortosa), i d’entre totes les fotografies presentades al concurs, és seleccionaran les fotografies que transmetin el millor missatge feminista, no es valorarà la qualitat tècnica de la fotografia. S’informarà a la persona guanyadora a través de l’aplicació d’Instagram i a l’acte d’entrega de premis i exposició de les fotografies presentades, l’1 d’abril es farà públic el veredicte i l’entrega dels obsequis a les fotografies seleccionades com a guanyadores.

9.- RESERVES I LIMITACIONS
9.1 Els organitzadors es reserven la possibilitat de rebutjar el registre d’aquelles participants de la qual no estiguin complets o les seves participacions no compleixin els requisits per poder participar.
Els organitzadors es reserven el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del de l’ACTIVITAT, quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a terme en la forma descrita en aquestes bases.

10.- LIMITACIÓ AL CONTINGUT DE LES FOTOS I ELS COMENTARIS.
10.1 Discriminació: En cap cas podran realitzar-se amb una intenció que pretengui discriminar a terceres persones i que vulnerin els principis del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, a la pròpia imatge i a la dignitat de la persona. Es prohibeix qualsevol tipus de contingut discriminatori ja sigui per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
10.2 Activitats il·legals: No podran incloure contingut que promoguin activitats il·legals o que incorporin contingut obscè o difamatori.
10.3 Continguts autodestructius: Es prohibeix incloure contingut que promogui el consum de substàncies estupefaents o que pogués incitar a trastorns alimentaris i a l’autolesió.
10.4 Violència: Està expressament prohibit participar amb fotos i comentaris que promoguin la violència i / o que incloguin sense cap limitació, la violència sexual o la violència contra animals i persones.
10.5 Contingut degradant: No estan permeses fotos i comentaris que siguin intimidants, amenaçadors degradants o que de qualsevol manera promoguin la violència contra una persona o un col·lectiu determinat.
10.6 Contingut sexual: Està expressament prohibit incorporar qualsevol tipus de contingut sexual.
En cas que s’acredités que qualsevol dels Participants del concurs incorregués en alguna de les limitacions establertes en el present apartat, MOVEM TORTOSA es reserva el dret d’excloure al Participant de la present promoció.
MOVEM TORTOSA no es responsabilitza dels danys ocasionats pel contingut inclòs en les fotografies publicades pels Participants a la Promoció, i que en un moment donat pugui ferir la sensibilitat d’altres participants, per la qual cosa MOVEM TORTOSA declina tota la responsabilitat legal i jurídica de totes les fotografies i descripcions.
10.- ACCEPTACIÓ
La participació en aquesta activitat implica, per si mateixa, l’acceptació de les presents bases. La manca d’aquesta acceptació per part del participant comportarà l’exclusió de la seva participació.

11.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
MOVEM TORTOSA es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (en endavant, “RGPD”) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporades a una base de dades titularitat de MOVEM TORTOSA per tramitar la participació de les persones concursants i per comunicar-lis el premi en cas de que resultin guanyadores.
MOVEM TORTOSA manté la seguretat adequada d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que els participants facilitin a través de la promoció, sense perjudici d’informar-los de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. MOVEM TORTOSA es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur en les cessions que, si escau, es puguin produir.
La persona participant garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a MOVEM TORTOSA, qualsevol modificació dels mateixos. La persona participant respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant- MOVEM TORTOSA el dret a excloure de la Promoció a tota persona participant que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’exercitar les altres accions que procedeixin en Dret. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-responsabilitzar MOVEM TORTOSA de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

12.-AGRAÏMENT
Les persones agraciades amb el premi, han de publicar una fotografia en el seu compte a les xarxes socials presa amb el premi fent esment als comptes organitzadors del sorteig.